Bądźmy szczerzy – emocje po stłuczce nie z naszej winy prędzej czy później opadają. Wtedy zaczynamy działać. Zgłaszamy szkodę i zostajemy z pytaniem – kiedy otrzymam pieniądze z odszkodowania OC?

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC w konkretnych terminach. Wynikają one z  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych¹ .  Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zatem, jeśli liczysz na odszkodowanie OC, najważniejszą kwestią jest zgłoszenie szkody z ubezpieczenia.

Kiedy dostanę odszkodowanie OC, czyli w którym momencie zaczyna biec termin 30 dni?

Jeśli zależy Ci na tym, żeby otrzymać odszkodowanie OC jak najszybciej, niezwłocznie zawiadom ubezpieczyciela o zdarzeniu. To właśnie od dnia zgłoszenia szkody termin 30 dni zaczyna swój bieg.
Zgłoszenie szkody nie wymaga ściśle określonej formy. Możesz to zrobić osobiście w zakładzie ubezpieczeniowym. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dają możliwość zgłoszenia szkody za pomocą internetu. Możesz zgłosić ją również telefonicznie lub pisemnie. Stosując ostatnią formę możliwe, że na odszkodowanie OC poczekasz nieco dłużej. Dlaczego?
Decydując się na powiadomienie ubezpieczyciela w formie pisemnej, musisz wiedzieć, że decydujący dla obliczenia terminu 30 dni jest dzień odbioru takiego zawiadomienia przez zakład ubezpieczeń, a nie dzień nadania przesyłki. Wynika to z ogólnych zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Podsumowując: dzień, w którym zakład ubezpieczeń przyjął zgłoszenie szkody jest dniem, od którego liczony jest termin 30 dni na wypłacenie odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Czy możliwe jest, że na odszkodowanie OC będę czekał więcej niż 30 dni?

Istnieją przypadki, w których na odszkodowanie będziesz musiał poczekać dłużej niż 30 dni od zgłoszenia szkody. Ale spokojnie, są to ściśle określone sytuacje, które zostały opisane poniżej, więc jeśli chcesz wiedzieć, kiedy uzbroić się w dodatkową cierpliwość, czytaj dalej.
W myśl art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, na pieniądze z odszkodowania z ubezpieczenia OC poczekasz dłużej – jeżeli w terminie 30 dni wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania byłoby niemożliwe, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 14 od dnia w którym, wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, przy zachowaniu należytej staranności.
Dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Niestety, jak to w prawie często bywa, od tej zasady także istnieje wyjątek. Jest to sytuacja, w której wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Przecież okoliczności wypadku były oczywiste, dlaczego więc czekam na odszkodowanie OC więcej niż 30 dni?

To oczywiste! Zakłady ubezpieczeń nie palą się do wypłacania pieniędzy. Dlatego często wykorzystują wspomniany przepis w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i nie wypłacają odszkodowania w terminie, jeżeli w sprawie toczy się jakiekolwiek postępowanie przed sądem. Jest do działanie bezprawne i nie znajdujące uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Żeby zakład ubezpieczeń mógł skorzystać z tego przepisu, toczące się postępowanie przed sądem musi być postępowaniem cywilnym lub karnym. Ponadto, niezbędne okoliczności wymagające wyjaśnienia nie mogłyby być wyjaśnione w żaden inny sposób aniżeli w postępowaniu sądowym. Taka sytuacja w praktyce zachodzi bardzo rzadko. Niestety zakłady ubezpieczeń bardzo często nie wypłacają odszkodowania w terminie, jeżeli w sprawie toczy się jakiekolwiek postępowanie przed sądem.
Gdy sprawca popełnił wykroczenie, to toczące się postępowanie przed sądem jest postępowaniem wykroczeniowym (nie cywilnym ani karnym), a zatem powoływanie się przez zakład ubezpieczeń w takim przypadku nie znajduje żadnego uzasadnienia i ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie.

Minęło 30 dni od zgłoszenia szkody, a pieniędzy z odszkodowania OC nie dostałem. Co teraz?

Poczekaj. Gdy zakład ubezpieczeń nie dokona wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania OC w części w terminie 30 dni, to jest zobowiązany wykazać na piśmie przyczyny zwłoki, oraz wskazać przewidywany termin zajęcia ostatecznego stanowiska w kwestii wypłaty odszkodowania OC.
W praktyce często występuje sytuacja, w której zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania we wskazanych wyżej terminach, a także nie powiadamia poszkodowanego na piśmie o przyczynach nieterminowej likwidacji szkody i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania. Wówczas poszkodowany ma możliwość powiadomienia o takich nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego zastosuje wtedy przewidziane prawem środki nadzorcze.
Jeżeli zakład ubezpieczeń spóźnił się z wypłatą bezspornej kwoty odszkodowania (co w każdej sprawie winno być oceniane indywidualnie, w oparciu o wskazane wyżej przesłanki) to poszkodowanemu przysługuje żądanie wypłaty odsetek za opóźnienie w związku z nieterminową likwidacją szkody. W tym celu poszkodowany winien wystąpić z żądaniem ich wypłaty do zakładu ubezpieczeń.
.


¹USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 z dnia 2013.03.26)